Hızlı Erişim
Sayfa No   & 1249

Tam İlmihal Se`âdet-i Ebediyye

(Tam Ilmihâl-Se’âdet-i Ebediyye) kitâbinin, kiymet ve ehemmiyyetini, hemen ikinci sayfasinda, büyük islâm âlimi Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin kiymetli oglu Istanbul’da Kadiköy müftîsi Ahmed Mekkî Efendi, kisa ve vecîz sözleri ile açiklamis ve “Asrimizin fâdillarindan, zemânimizin bir dânesinin yazmis oldugu (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbina göz gezdirdim. Bu kitâbda, kelâm, fikh ve tesavvuf bilgilerini buldum. Bunlarin hepsinin, bilgilerini nübüvvet kaynagindan almis olanlarin kitâblarindan toplanmis oldugunu gördüm. Bu kitâbda, Ehl-i sünnet velcemâ’at i’tikâdina uygun olmiyan hiçbir bilgi, hiçbir söz yokdur.” buyurmusdur. Bine yakin eserden uzun bir zemânda hâzirlanan bu nâdîde eser üç kisimdan meydâna gelmisdir.

Birinci kisimda; Islâm dînine nasil inanilacagi, ehl-i sünnet i’tikâdi, Islâm dinine iftirâ edenlere cevâblar, Kur’ân-i kerîm ve tefsîrler, kur’ân-i kerîmdeki ilmlerin siniflandirilmasi, Nemâzin ehemmiyyeti, farzlari, abdest, gusl, nemâz ile ilgili bütün husûslar, kaza nemâzlari, Cum’a ve bayram nemâzlari, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fitr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac, Mübârek Geceler, Hicrî ve Mîlâdî Senelerin birbirine çevrilmeleri, Selâmlasmak, Muhammed aleyhisselâmin hayâti, bütün husûslar, kaza nemâzlari, Cum’a ve bayram nemâzlari, Zekât, Ramezân Orucu, Sadaka-i Fitr, Yemîn ve Yemîn Keffâreti, Adak, Kurban Kesmek, Hac, Mübârek ahlâki, anne, baba ve dedelerinin mü’min olusu, Sübhâne Rabbîke âyeti hakkinda bilgiler… yer almakdadir.

Ikinci kisimda; Îmân, Akl, Kaza-Kader, Tefsîr ve Hadîs kitâblari, Hadîs âlimleri, Allahü teâlânin ismleri, Mezheb, Fikh, Imâm-i A’zam hazretleri, Vehhâbîlere Ehl-i Sünnetin cevâbi, Evliyâ rûhlarindan faydalanma, Bozuk dinler, hurûfîlik, Sosyalizm ve Sosyâl adâlet, Islâmiyyetde nikâh, Talâk, Süt kardeslik, Nafaka, Komsu hakki, Halâl ve Harâmlar, Isrâf ve Fâiz, Fen Bilgileri, Tevekkül, Müzik ve Tegannî, Cin hakkinda bilgi, Bir Müslimân babanin kizina nasîhatlari, Mu’cîze, kerâmet, firâset, istidrâc … gibi konular yer almakdadir.

Üçüncü kisimda, Islâmiyyetde kesb ve ticâret, Bey’ ve Sirâ’, Alis-verisde muhayyerlik, Bâtil, Fâsid ve Mekrûh Satislar, Ticârette adâlet ve ihtikâr, dinini kayirmak, ihsân, Banka ve Fâiz, Sirketler, Cezâlar, Ölüm ve Ölüme Hâzirlik, Meyyite Hizmetler, Ferâiz, Meyyit için Iskât … gibi konular yer almakdadir.

Ayrica konular arasinda, Imâm-i Rabbânî hazretlerinin ve oglu Muhammed Ma’sûm hazretlerinin (MEKTÛBÂT) kitâblarindan çesitli mektûblar vardir.

Son bölümde (1020) zâtin hâl tercemesi yer almakdadir. Fihrist bölümünde zâtlar, kitâblar, mevzû’lar fihristleri vardir. Bine yakin eserden uzun bir zemânda hâzirlanan bu nâdîde eserde; insani se’âdete kavusduracak bütün husûslar yer almakdadir.

Kitaba Git

Mektûbat Tercemesi

Âlemlerin rabbi olan Allahü teâlâya hamd olsun. Rabbimizin sevecegi ve begenecegi seklde ve bütün mahlûklarin yapdiklari hamd ve sükrlerin katlarindan dahâ çok hamd olsun. Onun âlemlere rahmet olarak gönderdigi en sevgili kulu Muhammed Mustafâya salât ve selâm olsun. Onun mubârek ismini söyliyenlerin her söyleyisinde ve gaflet uykusuna dalarak ismini söylemeyenlerin sayisinca ve Ona lâyik ve yakisik düâlar ve selâmlar olsun ve Onun günâhsiz, her dürlü aybdan, kusûrdan uzak Âline ve Eshâbina da düâlar ve selâmlar olsun!

Bu kitâb, hakîkî âlimlerin gavsi, âriflerin kutbu, vilâyet-i Muhammediyyenin burhâni, ya’nî senedi, serî’at-i Mustafâviyyenin hucceti, ya’nî senedi, seyh-ul-islâm, müslimânlarin büyük âlimi ve Evliyânin önderi (Imâm-i Rabbânî müceddid-i elf-i sânî AHMED-I FÂRÛKÎ Naksibendî) sellemehullahü sübhânehü ve ebkâhü hazretlerinin (MEKTÛBÂT) adindaki kitâbinin birinci cildidir. Bu cildde üçyüzonüç mektûb vardir. Bu mektûblari, Imâm-i Rabbânî hazretlerinin hizmetinde ve sohbetinde bulunarak ilm ve ma’rifet sâhibi olan yâr Muhammed-ül Cedîd-i Bedahsî Talkanî “kuddise sirruh” hazretleri toplamisdir. Hak teâlânin rizâsina kavusmak isteyenlere fâideli olmak için bu kitâbi vücûde getirmisdir. Allahü teâlâdan ismet ve tevfîk dileriz, ya’nî bizleri ayblardan, günâhlardan korumasini ve ilerlememiz, yükselmemiz için yardim etmesini dileriz.

Fâideli Bilgiler

Islâm dîni ve Ehl-i Sünnet i’tikâdi hakkinda öz bilgiler verilen kitâbda, islâmî ilimlerin ve fikh âlimlerinin siniflandirilmasi, Imâm-i A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâti anlatilmaktadir. Üç kisimdan meydâna gelen Fâideli Bilgiler kitâbinda dinde reform yapmak isteyenlere, Islâm dinini bozan zararli cereyân ve fikirlere ve cebriyye, mu’tezîle, vehhâbîlik gibi sapik firkalara cevâb verilmektedir.

Birinci kisim; Ahmet Cevdet Pasa’nin Ma’lûmât-i Nâfia (Fâideli Bilgiler) kitabinin tercümesi olup islâm dîni hakkinda kisa ve öz bilgiler; Ehl-i Sünnet i’tikâdi, islâmî ilimlerin ve fikh âlimlerinin siniflandirilmasi, Imâm-i A’zam Ebû Hanîfe hazretlerinin hayâti, Ehl-i Sünnet disi bir inanç sistemi olan vehhâbîlik hakkinda bilgiler içerir.

Ikinci kisim; Misirli bir din adami Resid Rizâ’nin bölücü yazilarina cevâb verilen Din Adami Bölücü Olmaz kitâbini içerir. Ayrica dört mezheb imâmi hakkinda kisa bilgi verilmekdedir. Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin kaleminden din adami nasil olmalidir anlatilmakdadir. Îmânda ve amelde bid’at konusu da genis olarak îzâh edilmekdedir.

Üçüncü kisim; Birkaç dinde reformcunun bozuk düsüncelerine cevâb veren Dogruya Inan, Bölücüye Aldanma kitâbini içermekte, Cebriyye, Mu’tezîle ve Ehl-i Sünnet firkalarinin insanin yapdigi is ve kaza-kader konusunda görüsleri, Kur’ân-i kerîm tefsîri ve tercemeleri, Allah sevgisi ve Allah korkusu; Islâm dîninin kadina verdigi deger açiklanmaktadir.

Kitaba Git

Hak Sözün Vesîkalari

Hak sözün vesîkalari kitabi Sî’îlik, Ehl-i Beyt, Eshâb-i kirâm ve Ehl-i Sünnet hakkinda bilgiler vermekde, Ehl-i beyt ile Eshâb-i kirâmin birbirlerini çok sevdiklerini açiklamakda ve sî’îlerin kitablarini ve iftirâlarini gâyet ilmî olarak cevâblamakdadir. Komünistlik ve din düsmanligi hakkinda bilgiler de veren kitâbda Imâm-i Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesi ve Imâm-i Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi de bulunmaktadir.

(Hak Sözün Vesîkalari) kitâbinda on kisim vardir:

Birinci kisim; Abdüllah-i Süveydi hazretlerinin yazdigi (Hücec-i kat’iyye) kitâbidir. Ehl-i Sünnet ile sî’îlerin arasindaki ayriligin giderilmesini ve bu husûsdaki Nâdir Sâhin Fermânini bildirmekdedir.

Ikinci kisim; Imâm-i Rabbânî Müceddîd-i elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendinin (Redd-i Revâfid) kitâbidir.

Üçüncü kisim; Mevlevî Osmân efendinin (Tezkiye-i ehl-i beyt) kitâbidir. Bir islâm düsmaninin yazdigi Hüsniyye kitâbina cevâb verilmekdedir.

Dördüncü kisim; (Birleselim-Seviselim) kitâbidir. Islâm câhillerinin çesidli fikirlerine cevâb verilmekde, bilhassâ, Nemâz ve Mescidler konusunda genis açiklamalar yapilmakdadir.

Besinci kisim; Imâm-i Rabbânî hazretlerinin (Peygamberlik Nedir) kitâbidir. Peygamberlik nedir, Muhammed aleyhisselâmin Peygamberligi, Mu’cîzenin ne oldugu açiklanmakdadir.

Altinci kisim; (Imâm-i Rabbânî hazretlerinin hâl tercemesi)dir. Bunun devâminda, Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin (33) adet mektûbunun tercemesi vardir.

Yedinci kisim; Imâm-i Gazâlî hazretlerinin (Eyyühel-Veled) tercemesidir.

Sekizinci kisim; Bu kisimda bir din câhiline cevâb verilmekdedir.

Dokuzuncu kisim; Komünistlik nedir, komünistlerde din düsmanligi îzâh edilmekdedir.

Onuncu kisim; (Îmân ile ölmek için kardesim, Ehl-i beyt ile Eshâb-i sevmelisin) kitâbidir. Ehl-i beyt ile Eshâb-i kirâmin birbirlerini çok sevdiklerini açiklamakda ve bu husûsda iftirâ edenlerin sözleri gâyet ilmî olarak cevâblandirilmakdadir.

Kitaba Git

Herkese Lâzim Olan Îmân

Islâm dîninin bilinmesi gereken îmân esaslarini ve îmânin alti sartini kaynak kitaplardan aktararak detayli bir sekilde açiklayan bu kitâb, ayni zamanda diger dînler hakkinda bilgiler de verip Islâmiyyet ile karsilasdirmakda ve Müslümân olan meshur yabancilarin görüslerine ve hayat hikâyelerine de yer vermektedir.

Birinci bölümü; Büyük alim Mevlânâ Hâlid-i Bagdâdî hazretlerinin; islâmin bes sartini ve îmânin alti sartini anlatan bir hadîs-i serîfin (Hadîs-i Cibrîl) açiklamasi olan (I’tikâdnâme) kitabinin tercümesidir. Allahü teâlânin var oldugunu ve bir oldugunu anlatan Serefüddîn Yahyâ Münîrinin iki mektûbunu da içermektedir.

Ikinci bölümü; Peygamberler, kitâblar, dinler, (Yehûdîlik, hiristiyanlik ve islâmiyyet) hakkinda bilgi verilen ve baska din mensûbu iken müslimânliga hayran olarak islâmiyyeti seçen meshur zâtlarin hayâtlari anlatilmakdadir.

Üçüncü bölümü; Tevrât ve Incîller hakkinda bilgi veren, hatâli kisimlarini îzâh eden Kur’ân-i Kerîmin son ve degismiyen kitâb oldugunu ilmî olarak isbat eden ve Muhammed aleyhisselâmin mu’cîzelerini, fazîletlerini, güzel ahlâk ve âdetlerini anlatan (Kur’ân-i Kerîm ve Bugünkü Tevrât ve Incîller) kitâbidir.

Dördüncü bölümü; islâm dîninin vahset dîni olmadigini, hakîkî müslimânin câhil olmadigini, ilkel dinler, semâvî dinler ve islâmiyyetde felsefe olamiyacagi konularini açiklayan (Islâm Dîni ve Diger Dinler) kitâbidir.

Kitaba Git

Islâm Ahlâki

Islâm dîninin güzel ahlâkina ulasmak için kurtulmak gereken 40 kötü ahlak ve bunlardan kurtulma çarelerinin anlatildigi bu kitâbda ayni zamanda (Mizrakli Ilmihâl) diye bilinen Muhammed bin Kutbüddîn Iznîki hazretlerinin kitâbi esas alinarak yazilan Îmân ve ibâdet bilgilerini içeren Cennet Yolu Ilmihâli bulunmaktadir.

Islâm Ahlâki kitâbi üç kisimdan meydâna gelmisdir.

Birinci kisim; (Islâm ahlâki) kismidir. Alî bin Emrullah ve Muhammed Hâdimi hazretlerinin kitâblarindan hâzirlanmisdir. Kötü ahlâk ve bundan kurtulma çâreleri, (40) tane kötü ahlâk ve tedâvî yollari, ahlâk ilminin fâideleri, neye yaradigi, rûh nedir, rûhun kuvvetleri, hikmet, seca’at, iffet ve adâletden dogan huylar genis olarak anlatilmakdadir.

Ikinci kisim; (Cennet Yolu Ilmihâli) dir. Muhammed bin Kutbüddîn Iznîkinin (Mizrakli Ilmihâl) kitâbi esâs olarak hâzirlanmisdir. Îmânin alti sarti, küfre sebeb olan husûslar, islâmin bes sarti, ellidört farz, büyük günâhlar, Evlenmenin edebleri, Ölüme hâzirlik konularini anlatan bir ilmihâl kitâbidir.

Üçüncü kisim; (Ey ogul ilmihâli) dir. Osmânli devleti âlimlerinden Süleymân bin Ceza’ hazretleri, Hanefî mezhebi âlimlerinin kitâblarini esâs olarak hâzirlamisdir. Ibâdetler, îmân, Ana-baba hakki, Sila-i rahm, Yime-içme adâbi, Hakîki müslimân nasil olur konulari ile, ayrica sonunda, Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin rûhlara gida olan onbir mektûb tercemesi vardir.

Kitaba Git

Eshâb-i Kirâm

Eshâb-i Kirâm kitâbinin basinda, Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâmin Eshâbinin üstünlügünü, Eshâb-i kirâm arasindaki hadîseler, Eshâb-i kirâma dil uzatanlarin haksiz ve câhil olduklari anlatilmakda, ayrica; (Ictihâd) in ne oldugu açiklanmakdadir.

Birkaç kisimdan olusan kitâbin tenbîh kisminda, bir islâm düsmaninin yazdigi (Hüsniyye) kitâbina cevâb verilmekdedir.

Bir kisminda, büyük islâm âlimi Imâm-i Rabbânî hazretlerinin ve Seyyid Abdülhakîm-i Arvâsî hazretlerinin hâl tercemeleri anlatilmakdadir.

Müslimânlarin Iki Göz Bebegi kisminda, Hazreti Ebû Bekr ve Hazreti Ömerin üstünlükleri anlatilmakda, Islâmda ilk fitne kisminda, Eshâb-i kirâm arasindaki hadîseler, Imâm-i Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin kaleminden çok güzel ve açik olarak îzâh edilmekde, Eshâb-i kirâmin hepsini sevmek, Ehl-i sünnet olmanin temel sarti oldugu açiklanmakdadir.

Sonunda da, kitâbda ismi geçen (265) zâtin hâl tercemeleri açiklanmakdadir.

Kitaba Git

Kiyâmet ve Âhiret

Kiyâmet ve Âhiret kitâbinda insanin ölümü, rûhun bedenden ayrilmasi, kabr hayâti, kabr süâlleri, kiyâmet günü insanlarin hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasil gidilecegi büyük islâm âlimi, Imâm-i Gazâlî hazretlerinin kitâblarindan terceme edilerek genis olarak açiklanmakda ve vehhâbîlige cevap vererek evliyâligin ne oldugu, kiyâmet günü herkesin sevdiginin yaninda olacagi konulari açiklanmakdadir.

(Kiyâmet ve Âhiret) kitâbi iki kisimdan meydâna gelmisdir.

Birinci kisim; büyük islâm âlimi, Imâm-i Gazâlî hazretlerinin (Dürret-ül fâhire) kitâbinin (Kiyâmet ve Âhiret) hâlleri olarak tercemesidir. Insanin ölümü, rûhun bedenden ayrilmasi, kabr hayâti, kabr süâlleri, kiyâmet günü insanlarin hesâba çekilmesi, Cennet ve Cehenneme nasil gidilecegi, genis olarak açiklanmakdadir. Ayrica, Imâm-i Gazâlî hazretlerinin (Kimyâ-i Se’âdet) kitâbindan alinan (Nefs muhâsebesi) kisminda, akilli bir müslimânin ne sekilde hareket etmesi gerekdigi çok güzel bir sekilde îzâh edilmekdedir.

Ikinci kisimda (Müslimâna Nasîhat) kitâbi yer almakdadir. (Feth-ül mecîd) isimli bir vehhâbî kitâbindan kisimlar alinarak, bozukluklar îzâh edilmis, (Ehl-i Sünnet) âlimlerinin cevâblari yazilmis, tesavvufun ne oldugu çok güzel açiklanmisdir. Resûlullah efendimizin kabrini ve diger kabrleri ziyâret, kabrdekilerin hâlleri, Resûlullaha salevât okumanin önemi, Evliyâligin ne oldugu, kiyâmet günü herkes sevdiginin yaninda olacakdir konulari burada açiklanmisdir. Ayrica, Ehl-i Sünnet i’tikâdindan ayrilan vehhâbîligin inanç esâslari, yayilma sekli, Hicâz bizden nasil ayrildi, genis olarak îzâh edilmisdir.

Kitaba Git

Cevâb Veremedi

Îsâ aleyhisselâma gönderilen ve hak kitâb olan Incîlin tahrîf edilmesi ile ortaya çikan dört kitâb [Matta Incîli, Markos Incîli, Luka Incîli, Yuhannâ Incîli] hakkinda bilgi vermekde, aralarindaki ihtilâflari açiklamakdadir. Kur’ân-i kerîm ile Incîl karsilastirilmakda, Incîlin tahrîf edildigi, hükümlerinin yürürlükden kalkdigi, Kur’ân-i kerîmin bütün semâvî kitâblarin hükümlerini yürürlükden kaldirdigi îzâh edilmekdedir. Îsevîlikdeki teslîs (üç tanri) inancinin yanlis oldugu, Allahü teâlânin bir oldugu, ilim ve kudret sifâtlari ilmî olarak açiklanmakdadir. Îsâ aleyhisselâmin insan ve Peygamber oldugu, ona tapilmiyacagi îzâh edilmekdedir. Yehûdîlik, Tevrât ve Talmud hakkinda da bilgi verilmekdedir.

Ingiliz Câsûsunun I`tirâflari

1700’lü yillarda Istanbul’a gelen ve orada çesidli islâmi ilimleri ve lîsanlari ögrenen Ingiliz casusu Hempher’in, Islâm dünyâsini ve müslimânlari parçalamak için yaptigi casusluk faaliyetlerini ve vehhâbîgi nasil kurdugunu anlattigi hatiratinin tercümesini içeren olan bu kitâb 3 bölümden olusmaktadir.

Birinci kisim; Ingiltere Müstemlekeler Nezâreti (sömürgeler bakanligi) nin bir elemâni olarak Istanbul’a gelip çesidli islâmi ilimleri ve lîsanlari ögrenen Hempher’in, bagli oldugu (Nezâret)in tâlimati ile islâm âlemini dolasmasi, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurmasi, ona vehhâbîlik temel inançlaini telkin etmesi açiklanmakdadir.

Ikinci kisim; Ingilizlerin islâm düsmanligini, bilhassâ Hindistan’da yapdiklari insanlik disi mezâlimleri, Misir ve Ortadogu’da islâm âlemini ve Osmanli devletini parçalama için yaptiklari faaliyetler anlatilmakdadir.

Üçüncü kisim; Yûsüf Nebhâni rahmetullahi aleyhin Hulâsat-ül Kelâm Risâlesi ile islâmiyyet ve diger dinler hakkinda bilgiler içermektedir.

Kıymetsiz Yazilar

Imâm-i Rabbânî Müceddîd-i Elf-i sânî Ahmed Fârûkî Serhendi hazretlerinin üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbindan ve ogullari Muhammed Ma’sûm-i Fârûkî hazretlerinin de üç cild (MEKTÛBÂT) kitâbindan, çikarilan kiymetli cümleler, Elif-ba sirasina göre tanzîm edilmis, Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerine okunmusdur. Dikkat ile dinledikden sonra, bunun adi (Kiymetsiz Yazilar) olsun demisdir. Okuyanin hayreti üzere, anlamadin mi, (Bunun kiymetine karsilik olabilecek birsey bulunabilir mi?) buyurmusdur.

Son sayfasinda su cümleler yer almakdadir:

(Firsat ganîmetdir. Ömrün temâmini fâidesiz islerle telef ve sarf etmemek lâzimdir. Belki temâm ömrü, Hak celle ve a’lânin rizâsina muvâfik ve mutâbik seylere sarf etmek lâzimdir…)

Namâz Kitâbi

Küçük bir ilmihal niteliginde olan bu kitâbda her müslümanin bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i’tikâdi, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatilmaktadir. Namâz kitâbinin sonunda, namâzin içinde ve disinda okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadir. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylica içeren dokuz kisimdan olusmaktadir.

Sevâhid-ün Nübüvve

Sevâhid-ün Nübüvve (Peygamberlik Müjdeleri) kitâbi, derin âlim ve büyük velî Mevlânâ Abdürrahmân Câmî hazretlerinin, “SEVÂHID-ÜN NÜBÜVVE LI-TAKVIYET-I EHLIL-FÜTÜVVE” adli kitâbinin tercümesidir. Muhammed aleyhisselamin peygamberligine delîl olan alâmetler ve mu’cizelerinin beyâni hakkindadir. Kitâbda, bir mukaddime, yedi bölüm, bir hâtime vardir

Mukaddime: Nebî ve mürsel kelimelerinin ma’nâlarini ve bunlara bagli seyleri açiklamakdadir.

Birinci bölüm: Resûlullahin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dogumundan evvel, Peygamberligine delîl olan alâmetler hakkindadir.

Ikinci bölüm: Resûlullahin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” dogumundan bi’setine [Peygamberligi bildirildigi vakte] kadar, meydâna gelen alâmetler hakkindadir.

Üçüncü bölüm: Bi’setden hicrete kadar meydâna gelen mu’cizelerin beyâni hakkindadir.

Dördüncü bölüm: Resûlullahin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” hicretinden vefâtina kadar olan mu’cizeleri hakkindadir.

Besinci bölüm: Resûlullahin “sallallahü aleyhi ve sellem” vefâtindan sonra meydâna gelen ve ayrica zemâni kesin belli olmiyan veyâ bir vakte mahsûs olmiyan alâmetler hakkindadir.

Altinci bölüm: Eshâb-i kirâmdan ve Ehl-i beytden [oniki imâmdan] meydâna gelen kerâmetler anlatilmakdadir.

Yedinci bölüm: Tâbi’în, tebe-i tâbi’în ve sofiyyeden sâdir olan kerâmetler hakkindadir.

Hâtime: Din düsmanlarinin gördügü cezâ ve belâlardan bahs edilmekdedir.

Menâkib-i Çihâr Yâr-i Güzîn

Dört halîfenin ve Eshâb-i Kirâmin bütününün büyüklüklerini, kiymetlerini menkibeler ile çok uzun ve çok güzel anlatan bu kitâb, türkçe olup, ilk defa 1325 senesinde basilmistir. Kitabevimiz yeniden 1998’de basdirmistir. Bu kitâbi Seyyid Eyyûb hazretleri yazmistir. On iki bâb dan olusmakdadir.

Birinci bâb’ta, birinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ebû Bekr-i Siddîkin “radiyallahü teâlâ anh” 66 menkibesi vardir.

Ikinci bâb’ta, ikinci halîfe emîr-ül mü’minîn Ömer-ül Fârûkun “radiyallahü teâlâ anh” 81 menkibesi vardir.

Üçüncü bâb’ta, Ebû Bekr-i Siddîk ve Ömer-ül Fârûkun “radiyallahü teâlâ anhümâ” 23 menkibesi vardir.

Dördüncü bâb’ta, üçüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Osmân-i Zinnûreyn “radiyallahü teâlâ anh” 55 menkibesi vardir.

Besinci bâb’ta, Ebû Bekr, Ömer ve Osmân’in “radiyallahü anhüm” 19 menkibesi vardir.

Altinci bâb’ta, dördüncü halîfe emîr-ül mü’minîn Esâdüllahi Gâlib Alî ibni Ebî Tâlibin “radiyallahü teâlâ anh” 101 menkibesi vardir.

Yedinci bâb’ta, Ebû Bekr, Ömer, Osmân ve Alînin “radiyallahü teâlâ anhüm” 46 menkibesi vardir.

Sekizinci bâb’ta, Ebû Bekr-i Siddîk ile Alî bin Ebî Tâlibin “radiyallahü anhümâ” münâzarasi anlatilmaktadir.

Dokuzuncu bâb’ta, Âsere-i Mübesserenin menâkibi. Bu bâbda 13 madde vardir.

Onuncu bâb’ta, Resûlullahin “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Ehl-i Beytinin 17 menkibesi vardir.

Onbirinci bâb’ta, Eshâb-i kirâmin “ridvânullahi teâlâ aleyhim ecma’în” 8 menkibesi vardir.

Onikinci bâb’ta, 36 madde halinde bu ümmetin üstünlükleri anlatilmaktadir.